Osrednje bistvo Ljubljanskega barja

KRAJINSKI PARK BARJE

IZVAJANJE SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI RAZGLASITVI KRAJINSKEGA PARKA BARJE

Pred časom je že bila predstavljena pobuda in podpisan dogovor v imenovanja Ljubljanskega barja kot Krajinski park Barje. V ta namen se je na MOL-u že sestal projektni svet, se med seboj spoznal in obravnaval:
- načine organizacije in dela znotraj institucij podpisnikov sporazuma
- predstavitev predloga organizacije celotnega projekta
- uradno imenovanje vodij resornih delovnih skupin med člani projektnega sveta in določitev njihovih nalog in odgovornosti in imenovanje predsednika projektnega sveta
- predstavitev prijave projekta za pridobitev nepovratnih sredstev
- predstavitev splošnega operativnega načrta dela za obdobje dveh let
- določitev oblike poročila o projektih znotraj institucij podpisnikov sporazuma
- seznanitev s projekti, ki že potekajo na Barju

Sprejel pa je tudi sledeče sklepe:

Mestna občina Ljubljana in delno Občina Vrhnika sta se že organizirali znotraj občine. Glede na značaj dela, ki zahteva povezovanje vseh sektorjev na občinski in državni ravni, je bil sprejet sklep, da člani projektnega sveta najkasneje do 20. oktobra pošljejo imenovanje vsaj štirih članov v delovne skupine na naslov Mestna občina Ljubljana – Zavod za varstvo okolja, dr. Andreja Čerček Hočevar, Poljanska 28. Ljubljana.

Predstavljen je bil osnutek organizacijske strukture dela znotraj projekta za Barje, ki so ga člani projektnega sveta potrdili. Sprejet je bil sklep, da se koordinator obrne še na Ministrstvo za turizem,( Maribor, g. Janko Razgoršek) kjer delujejo g. Stanislav Bernik – krajinski park Snežnik in ga. Pobeg – Notranjski narodni park.

Na podlagi potrjene organizacijske sheme so člani projektnega sveta izvolili vodje delovnih skupin.

delovna skupina za področje vodja delovne skupine za
- kmetijstvo Vovk Samo
- kulturo Jelka Pirkovič
- okolje Alma Vičar, Čerček – Hočevar namestnica
- gospodarstvo in turizem Drago Stanovnik

Sprejet je bil sklep, da koordinator do naslednjega sestanka natančneje definira delovne obveznosti vodij delovnih skupin.

Člani delovne skupine so sprejeli sklep, da je dr. Andreja Čerček Hočevar predsednica projektnega sveta v skladu s Sporazumom o sodelovanju pri razglasitvi Krajinskega parka Barje.

Vsem članom je bilo razdeljeno prijavno gradivo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev s strani Phara. Sprejet je bil sklep, ki zavezuje člane projektnega sveta, da vsebino natančno preberejo in do 20. oktobra pošljejo vsebinske pripombe na dokument, ker se končni projekt šele pripravlja.

Predstavljen je bil splošni operativni načrt za dobo dveh let. Člani projektnega sveta so soglasno, kot prioritetno nalogo do konca leta, sprejeli analizo dosedanjih gradiv za Barje. Naloga je prioritetna zato, ker je na začetku drugega leta potrebno začeti z javnimi razpisi.

Za lažje izpolnjevanje so člani projektnega sveta prejeli obrazec, ki ga morajo izpolniti za vsak projekt posebej in sicer ne glede na to ali je gradivo novo ali staro. Pri tem naj še posebej pazijo na že obstoječe strokovne podlage za občinske planske dokumente.
Sprejet je bil sklep, da člani projektnega sveta podpisnikov občin do 20. oktobra na naslov Mestna občina Ljubljana – Zavod za varstvo okolja, dr. Andreja Čerček Hočevar, Poljanska 28. Ljubljana pošljejo izpolnjene obrazce za obstoječe raziskave ali projekte .

g. Ljubo Mohorič je pisno seznanil člane projektnega sveta o delu in organizaciji na področju Vrhnike.

Termin naslednjega sestanka bo okvirno konec oktobra, ko bi bil skupen sestanek vseh članov delovnih skupin in projektnega sveta.
Na pobudo g. Mohoriča so člani projektnega sveta sprejeli sklep, da bo ta sestanek na Vrhniki, ki mu bo sledila tudi prva tiskovna konferenca.
Naši predstavniki v delovnih skupinah v projektu Krajinski park Barje so:
gdč. Meta Kastelic v delovni skupini za področje kulture
g. Aleš Miran v delovni skupini za področje gospodarstva in turizma
g. Milan Podlogar v delovni skupini za področje kmetijstva
g. Marko Burger v delovni skupini za področje okolja

Zapis zapisala predsednica projektnega sveta dr. Andreja Čerček Hočevar in povzel Drago Stanovnik

Dodajam še:
MEDSEBOJNI DOGOVOR IN MEDSEBOJNO POOBLASTILO ZA OBNAVLJANJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE – AŠIČEV DOM
Podpisane stranke:
Župnijski Urad Brezovica, Starovaška 19, ki ga zastopa g. Janez Kompare
KS Vnanje Gorice, ki jo zastopa ga. Marjeta Novak
Občina Brezovica, Tržaška 390, ki jo zastopa g. Drago Stanovnik

se s tem dogovorom med seboj pooblaščamo za izboljšanje kvalitete naravne in kulturne dediščine v sklopu Ašičevega doma in botaničnega vrta v Vnanjih Goricah, Na Brce 4.

S podpisom se obvezujemo, da bomo z medsebojnim sodelovanjem in
soglasjem vseh: – pridobivali potrebna soglasja
– pridobivali strokovna in izkustvena mnenja
– pridobivali potrebno dokumentacijo
– zbirali potrebna materialna in finančna sredstva
– izbirali kvalitetne ter ugodne izvajalce
– pristopali k novim skupnim nalogam, ki se pokažejo pozneje
Temeljno vodilo je vsem koristno delo ter ohranjanje in obnavljanje naravne in kulturne dediščine.
Na Brezovici, 15.7.1998

Janez Kompare Marjeta Novak Drago Stanovnik
ŽU Brezovica KS Vnanje Gorice Občina Brezovica
Bo Ašičev dom postal dom starejših?
Dobri sodelavci so mi predlagali, da bi po zgledu nedavno odprtega Doma starejših v Logatcu nekaj podobnega naredili tudi iz Ašičevega doma v Vnanjih Goricah…

Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
20.10.2012 23:37


 

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !